Obchodní podmínky

Shrnutí obchodních podmínek
Internetový obchod na adrese www.bodymo.cz provozuje obchodní společnost LUNÁR
WEAR, s.r.o., se sídlem Československé armády 1123/19, 29001 Poděbrady, IČO 05919461,
zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, v oddílu C, vložce 273018,
DIČ CZ05919461. Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu nebo telefonu.


Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k
uzavření smlouvy. K uzavření smlouvy dojde i v případě, že svou objednávku nabízeného
zboží zašlete e-mailem na e-mailovou adresu info@bodymo.cz, nebo ji provedete telefonicky
zavoláním na naše telefonní číslo. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme emailem.
Platbu proveďte do 7 dnů od uzavření smlouvy nebo později v závislosti na vybraném
způsobu platby.

Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14 dnů
ode dne převzetí zboží. Od kterých smluv není možné odstoupit, naleznete v plném znění
obchodních podmínek. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli, a to až do
okamžiku, kdy od nás převezmete zboží. Po odstoupení od smlouvy nám zboží vrátíte včetně
případných dárků a bonusů, pokud jsme vám nějaké poskytli, na vaše vlastní náklady, do 14
dnů od odstoupení. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení, ne však dříve než
nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.
Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží, dojde tím k uzavření kupní
smlouvy.

Vlastníkem zboží se stanete převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou
cenu. Pokud vám jako spotřebiteli bude dodáno poškozené zboží, neprodleně nás o tom
informujte. V případě, že poškození zjistíte při přebírání zboží, informujete o škodě i
přepravce. Pokud vám jako podnikateli bude dodáno poškozené zboží, řešte škodu s
přepravcem.

Pokud jste spotřebitelem, máte právo do uplynutí 2 let od převzetí zboží reklamovat vady,
které se na zboží projevily. Jako podnikatel můžete reklamovat vady, které byly na zboží v
okamžiku, kdy na vás přešlo nebezpečí škody, do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od
převzetí zboží. Jak přesně zboží reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat,
naleznete dále v obchodních podmínkách.
Obecná ustanovení


1.1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv
mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového
obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních
podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů
naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Obchodní podmínky nabývají
účinnosti dne 1. 1. 2024.


1.2.
Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

1.2.1.
My, čímž se rozumí obchodník, tedy obchodní společnost LUNÁR WEAR,
s.r.o., se sídlem Československé armády 1123/19, 29001 Poděbrady, IČO 05919461,

zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, v oddílu C, vložce
273018, DIČ CZ05919461.
1.2.2.
Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás,
kterým může být jeden z následujících subjektů:
1.2.2.1.
spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské
činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
1.2.2.2.
podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci
své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého
povolání.
1.2.3.
Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové
adrese
http://bodymo.cz, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat
zboží z našeho sortimentu.
1.2.4.
E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na emailové adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu.
1.2.5.
Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle
dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.
1.2.6.
Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy.

1.3.
Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou
součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních
podmínek.

1.4.
Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti
neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí
2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V
případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o
záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

1.5.
Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se
některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným,
neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních
ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.6.
Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě
přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou
příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská
úmluva) se nepoužije.

1.7.
Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit
1.7.1. mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (
adr.coi.cz) nebo
prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí
(
ec.europa.eu/consumers/odr),
1.7.2. online v našem internetovém obchodě,

1.7.3. emailem na e-mailové adrese info@bodymo.cz,
1.7.4. telefonicky na telefonním čísle +420 727 853 140.

1.8.
Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České
republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost
a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:
1.8.1. Česká obchodní inspekce,
1.8.2. živnostenské úřady,
1.8.3. Úřad pro ochranu osobních údajů.


Objednávání zboží a uzavírání smluv

2.1. Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že
nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete
prostřednictvím:
2.1.1. internetového obchodu,
2.1.2. e-mailu,
2.1.3. telefonu.
Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z
vaší strany.
2.2.
Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím
internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství,
jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, vyplněním požadovaných údajů,
zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka
„Objednat s povinností platby“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky
vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.
2.3.
Objednání zboží prostřednictvím e-mailu. Objednání zboží prostřednictvím e-mailu
provedete zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu info@bodymo.cz, jejímž obsahem
musí být:
2.3.1. vybrané zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení,
2.3.2. vybraný způsob dodání zboží a platby,
2.3.3. vaše identifikační údaje:
2.3.3.1. jméno a příjmení a případný název právnické osoby,
2.3.3.2. bydliště nebo sídlo,
2.3.3.3. adresa pro dodání zboží,
2.3.3.4. telefonní číslo,

2.3.3.5. IČO, pokud nejste spotřebitelem,
2.3.3.6. DIČ, pokud jste plátcem DPH.
2.4.
Objednání zboží prostřednictvím telefonu. Objednání zboží prostřednictvím
telefonu provedete zavoláním na naše telefonní číslo, na kterém nám sdělíte:
2.4.1. vybrané zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení,
2.4.2. vybraný způsob dodání zboží a platby,
2.4.3. vaše identifikační údaje:
2.4.3.1. jméno a příjmení a případný název právnické osoby,
2.4.3.2. bydliště nebo sídlo,
2.4.3.3. adresa pro dodání zboží,
2.4.3.4. telefonní číslo,
2.4.3.5. e-mailová adresa,
2.4.3.6. IČO, pokud nejste spotřebitelem,
2.4.3.7. DIČ, pokud jste plátcem DPH.
2.5.
Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy
vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:
2.5.1. potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu.
V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás
upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.
2.6.
Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené
smlouvy ukládáme a přistupovat ke svým smlouvám můžete prostřednictvím internetového
obchodu.


Uzavřené smlouvy a jejich obsah
3.1. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit;
činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis
nebo obchodní podmínky.
3.2.
Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám
ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy
jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou
objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších
objednaných služeb.
3.3.
Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží,
které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky,
průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující
vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako

fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní
vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat
nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.
3.4.
Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není
stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.
3.5.
Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy,
dochází k tomu na základě darovací smlouvy, proto za jejich vady neodpovídáme. Existence
darovací smlouvy je závislá na existenci smlouvy hlavní a darovací smlouva je uzavírána s
rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

U dárků či jiných bonusů (vč. dopravy zdarma) poskytovaných na základě celkové ceny objednávky nebo ceny objednaného zboží platí, že pokud v důsledku odstoupení od smlouvy klesne cena pod hranici požadovanou pro přiznání bonusu, jste povinni nám poskytnutý bonus vrátit. Pokud tak neučiníte, nebo vrácení není možné, bude vracená částka ponížena o hodnotu nevráceného bonusu.

3.6. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevové kupony a dárkové poukazy je možné
uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.
Pokud není ujednáno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u
slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu
jednoho roku od jejich vystavení.


Platební podmínky
4.1.
Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit těmito způsoby:
4.1.1. dobírkou při převzetí zboží,
4.1.2. předem bezhotovostně převodem na náš účet.
4.1.3. předem bezhotovostně platební kartou,
4.1.4. předem bezhotovostně platebním systémem nebo jiným způsobem nabízeným
v našem internetovém obchodě.
4.2.
Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při
převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková
cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 7 dnů od uzavření smlouvy.
Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je celková
cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.
4.3.
Placení prostřednictvím úvěru. V případě, že je sjednáno placení celkové ceny
prostřednictvím úvěru nebo jiného finančního produktu na základě smlouvy s
poskytovatelem finančních služeb, řídí se tento poměr také smlouvou a podmínkami
poskytovatele finančního produktu.
4.4.
Elektronické zasílání daňových dokladů. Souhlasíte s tím, že fakturu (daňový
doklad) vystavíme a zašleme vám v elektronické podobě na váš e-mail zadaný při
objednávce.


Dodací podmínky
5.1. Způsoby dodání.
Způsoby dodání, které můžete využít, naleznete na odpovídající
stránce v našem internetovém obchodě.

5.2. Omezení dodávání zboží. Zboží dodáváme do České republiky, Slovenska.
5.3.
Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se stanete
převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.
5.4.
Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud
jste spotřebitelem a doba pro dodání není ujednána, dodáme vám zboží bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena
uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží
bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do
místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.
5.5.
Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v
závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej
převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od
smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly
uhrazeny před dodáním zboží, a právo na zaplacení odměny za uskladnění za dobu
uskladnění zboží, která končí v okamžiku, kdy zboží převezmete, odstoupíte od smlouvy nebo
od smlouvy odstoupíme my. Odměna za uskladnění činí 10 Kč za den, její celková výše však
nesmí převyšovat cenu uskladněného zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej
nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným
dodáváním.
5.6.
Kontrola totožnosti při převzetí zboží. Pokud bylo zboží uhrazeno před jeho
dodáním, jsme oprávněni podmínit předání zboží kontrolou identity přebírající osoby na
základě dokladu totožnosti.
5.7.
Poškození zboží při přepravě spotřebiteli. Pokud jste spotřebitelem, přechází na vás
nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené,
jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:
5.7.1. emailem na emailové adrese info@bodymo.cz,
5.7.2. telefonicky na našem telefonním čísle.
V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození
informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před
jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno,
nejste povinni jej od přepravce převzít.

5.8.
Poškození zboží při přepravě podnikateli. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má
být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží
přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni
a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží
převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat
poškození zboží u přepravce.
5.9.
Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným
pro jeho uchování a ochranu.


Právo na odstoupení od smlouvy
6.1. Obecně o odstoupení od smlouvy.
Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od
počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly.
Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od
smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo
pokud tak stanoví právní předpisy.
6.2.
Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy
kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:
6.2.1. vyčerpání zásob objednaného zboží,
6.2.2. nepřevzetí zboží při jeho dodání,
6.2.3. zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,
6.2.4. uvedení chybných údajů při objednávání zboží,
6.2.5. objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za
tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,
6.2.6. dalších hodných zvláštního zřetele.

6.3.
Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte
právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne
6.3.1. převzetí zboží,
6.3.2. převzetí posledního kusu zboží, objednáte-li si v rámci jedné objednávky více
kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
6.3.3. převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika
položek nebo částí,
6.3.4. převzetí první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka
zboží po ujednanou dobu,
6.3.5. uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.
6.4.
Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:
6.4.1. o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle vašich požadavků nebo bylo
přizpůsobeno vašim potřebám,
6.4.2. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z
hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jste obal porušili,
6.4.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou
spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně
smíseno s jiným zbožím,
6.4.4. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty,
6.4.5. dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

6.5. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy
a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání,
které nám doručíte, nejlépe pak
6.5.1. vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který se nachází
v našem internetovém obchodě na adrese https://www.bodymo.cz/vraceni-zbozi/ a
jeho odesláním
6.5.1.1. poštou na adresu OC Galerie Harfa, NEBBIA, Českomoravská
2420/15b, 190 00 Praha 9 – Libeň,
6.5.1.2. e-mailem na e-mailovou adresu info@bodymo.cz;
6.5.2. osobně v kterékoli naší provozovně.

6.6.
Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od
smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení
od smlouvy.
6.7.
Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám
zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději
do 14 dnů od doručení odstoupení nebo přes náš kód k navrácení zboží přes dopravce Zásilkovna (paketa)  a to nejlépe
6.7.1. odesláním zboží na adresu Bodymo.cz, Lunár Wear s.r.o., Československé armády 1123/19, 29001 Poděbrady
Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky
užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu.
Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě
zrušené smlouvy.

6.8.
Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od
smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od
smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno.
Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu
srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného
zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou,
vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží
snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali,
případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další
náklady.


Reklamace vad zboží spotřebitelem
7.1. Působnost.
Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste
spotřebitelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.
7.2.
Reklamační doba. Reklamovat u nás můžete vadu, která se na zboží projeví v době 2
let, u použitého zboží v době 1 roku, od převzetí zboží.
7.3.
Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá
vady. Zejména odpovídáme za to, že věc
7.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a
jiným ujednaným vlastnostem,
7.3.2. je vhodné k účelu, pro který ji požadujete, pokud jsme s ním souhlasili,
7.3.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k
montáži nebo instalaci.

7.4. Dále vám odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností splňuje zboží následující
požadavky; to neplatí, pokud jsme vás před uzavřením smlouvy upozornili, že některé
vlastnosti zboží se liší a vy jste s tím souhlasili:
7.4.1. vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem
na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování
daného odvětví, není-li technických norem,
7.4.2. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti,
kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu,
které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi
nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
veřejným prohlášením nejsme vázáni, pokud jsme si jej nebyli vědomi nebo bylo v
době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo
učiněno, anebo na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
7.4.3. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k
použití, které můžete rozumně očekávat, a
7.4.4. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám
poskytli před uzavřením smlouvy.

7.5.
Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám
7.5.1. za opotřebení zboží odpovídající míře jeho předchozího používání,
7.5.2. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou zboží mělo při převzetí,
7.5.3. u zuživatelného zboží s vyznačenou dobou nejkratší trvanlivosti a u zboží
podléhajícího rychlé zkáze s vyznačenou dobou použitelnosti za nepoužitelnost zboží
po uplynutí vyznačené doby,
7.5.4. pokud jste vadu sami způsobili.

7.6.
Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit
se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás
uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v
reklamační době. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží
bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po
dobu, po kterou nemůžete zboží užívat, v případě, že vadu vytknete oprávněně.

7.7.
Právo na odstranění vady. Má-li zboží vadu, máte právo na bezplatné odstranění
vady, a to podle vaší volby buď dodáním nového zboží bez vady nebo opravou zboží. Právo
zvolit si způsob odstranění vady nemáte, pokud by byl vámi zvolený způsob odstranění vady

nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný.

7.8.
Právo na přiměřenou slevu a odstoupení od smlouvy. Pokud vadu odmítneme
odstranit nebo ji neodstraníme, nebo se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným
porušením smlouvy, nebo je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude
odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás, můžete požadovat
přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy nemáte,
pokud je vada nevýznamná.

7.9.
Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady,
můžete tak učinit nejlépe:
7.9.1. odesláním zboží na adresu Bodymo.cz, Lunár Wear s.r.o., Československé armády 1123/19, Poděbrady 29001
7.9.2. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem
internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady,
u této osoby.

7.10.
Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení
oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při
reklamaci je třeba:
7.10.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
7.10.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla
reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně
bez našeho souhlasu měnit.

7.11.
Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena v přiměřené době, nejpozději do
30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a
zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno.
V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit nebo
požadovat přiměřenou slevu z ceny. Pokud bude vaše reklamace uznána, reklamační doba
pro vytknutí vad se prodlužuje o dobu, pro kterou jste nemohli zboží užívat.

7.12.
Náhrada nákladů reklamace. V případě reklamace máte právo na náhradu nutných
nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V
případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám
vzniknou vracením vašeho zboží.

7.13.
Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám
vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký
způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace.

7.14.
Nadstandardní záruka za jakost. Nad rámec vašich zákonných práv vám může být
poskytnuta nadstandardní záruka za jakost zboží. Ta vzniká prohlášením poskytovatele
záruky, které může být učiněno i reklamou, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných
práv z vadného plnění, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Práva
vyplývající z nadstandardní záruky za jakost a podmínky jejího uplatnění se řídí prohlášením

poskytovatele záruky. Pokud se poskytovatel záruky zaručí, že si zboží po určitou dobu při
obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, nebo je na obalu zboží uvedena záruční
doba nebo doba použitelnosti zboží, pak máte vůči poskytovateli záruky právo alespoň na
dodání nového zboží bez vad nebo jeho opravu.


Reklamace vad zboží podnikatelem
8.1. Působnost.
Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že
nejste spotřebitelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

8.2.
Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a
provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení
vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno
jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí
škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s
vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

8.3.
Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám
8.3.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena
ujednána,
8.3.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
8.3.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou zboží mělo při převzetí,
8.3.4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího
rychlé zkáze, z jeho povahy,
8.3.5. za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,
8.3.6. za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.

8.4.
Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit
se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás
uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit. Nejpozději je
možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od dne kdy, vám zboží
dodáme. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám
přiznáno.

8.5.
Vaše práva při podstatném porušení smlouvy. Bude-li vada znamenat podstatné
porušení smlouvy, máte právo:
8.5.1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího
zboží,
8.5.2. na odstranění vady opravou zboží,
8.5.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
8.5.4. odstoupit od smlouvy.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání zboží s takovou vadou, o které jsme

museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, smlouvu byste s
námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud
nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.6.
Vaše práva při nepodstatném porušení smlouvy. Bude-li vada nepodstatným
porušením smlouvy, máte právo:
8.6.1. na odstranění vady,
8.6.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit opravou zboží, dodáním
nového zboží nebo dodáním toho, co jsme vám nedodali. Zvolené právo nemůžete později
změnit bez našeho souhlasu.

8.7.
Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžeteli zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani
požadovat dodání nového zboží. To neplatí,
8.7.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
8.7.2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,
8.7.3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním
anebo opomenutím, nebo
8.7.4. prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo
pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to,
co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z
použití zboží prospěch.

8.8.
Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady,
můžete tak učinit:
8.8.1. odesláním zboží na adresu Bodymo.cz, Lunár Wear s.r.o., Československé armády 1123/19, Poděbrady 29001
8.8.2. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem
internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady,
u této osoby.

8.9.
Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení
oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při
reklamaci je třeba:
8.9.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
8.9.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla
reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně
bez našeho souhlasu měnit.

8.10.
Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů. Zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při

uplatnění reklamace předáno. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro uplatnění
vašich práv z odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší
reklamace trvalo.

8.11.
Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte
právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady
zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu
nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

8.12.
Nadstandardní záruka za jakost. Nad rámec vašich zákonných práv vám může být
poskytnuta nadstandardní záruka za jakost zboží. Ta vzniká prohlášením poskytovatele
záruky, které může být učiněno i reklamou, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných
práv z vadného plnění, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Práva
vyplývající z nadstandardní záruky za jakost a podmínky jejího uplatnění se řídí prohlášením
poskytovatele záruky. Pokud se poskytovatel záruky zaručí, že si zboží po určitou dobu při
obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, nebo je na obalu zboží uvedena záruční
doba nebo doba použitelnosti zboží, pak máte vůči poskytovateli záruky právo alespoň na
dodání nového zboží bez vad nebo jeho opravu.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz